Πολιτική απορρήτου

Το Home Nomad pc δεσμεύεται να προστατεύει την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τα δικαιώματά σας στο απόρρητο και σας λέει πώς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα.

Το Home Nomad pc δεσμεύεται από τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR).

Προσωπικά δεδομένα ορίζεται ως «κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο δεδομένων»)·

'επεξεργασία' που σημαίνει: οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελείται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη με μετάδοση, διάδοση ή με άλλο τρόπο διάθεση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή.

'ελεγκτής' που σημαίνει: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού οι υπολοιποι, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων· όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον ορισμό του μπορεί να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους· 

Ελεγκτής

Η Home Nomad pc, είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα. Επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, ως εργοδότης, ως προμηθευτής υπηρεσιών, για σκοπούς μάρκετινγκ και σε σχέση με επισκέψεις στον ιστότοπό της http://www.home-nomad.com/

Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία

Το Home Nomad pc επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) Σε σχέση με την εκτέλεση συμβατικών ή/και νομικών υποχρεώσεων. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε κρατικές αρχές ή άλλους επαγγελματίες, όπως απαιτείται για την εκπλήρωση της νομικής συμμόρφωσης. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν επίσης να ανταλλάσσονται και να μεταβιβάζονται εκτός της ΕΕ, εάν η εν λόγω ανταλλαγή και μεταφορά απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβάσεων ή/και απαιτείται νομικά. Δεν θα αποκαλυφθεί ούτε θα πωληθεί σε μέρη που δεν σχετίζονται με αυτούς τους σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς βάσεις δεδομένων.

β) Για σκοπούς μάρκετινγκ και επιχειρηματικών σχέσεων. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομά σας, τον τίτλο εργασίας, την εταιρεία, τη διεύθυνση email της επιχείρησης και την ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης. Δεν αποκαλύπτεται ούτε πωλείται σε τρίτους, αλλά μπορεί να κοινοποιηθεί σε παρόχους διακομιστών και διαχειριστές ιστότοπων. Τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ παραμένουν στη βάση δεδομένων του Home Nomad pc ελεγχόμενη με κωδικό πρόσβασης, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει τη διαγραφή.

γ) Σε σχέση με τις προσλήψεις. Όταν κάνετε αίτηση για μια κενή θέση εργασίας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας υποβάλατε μέσω της αίτησης βιογραφικού σας για ένα έτος το πολύ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα προσωπικά σας στοιχεία θα αποκαλύπτονται μόνο εσωτερικά στα κατάλληλα άτομα λήψης αποφάσεων της Εταιρείας μας. Μετά από αυτό το διάστημα τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν. Δεν θα αποκαλύψουμε ούτε θα πουλήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

δ) Σε σχέση με την απασχόληση. Η Εταιρεία διατηρεί τέτοια προσωπικά δεδομένα για τους υπαλλήλους της όπως απαιτείται από τους εργατικούς νόμους, τους νόμους κοινωνικής ασφάλισης και τους φορολογικούς νόμους της Ελλάδας. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και διατηρούνται με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης. Σε περίπτωση τερματισμού της σχέσης εργασίας, η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την απασχόληση κοινοποιούνται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από επαγγελματίες και λογιστές πληροφορικής. Δεν θα αποκαλυφθεί ούτε θα πωληθεί σε μέρη που δεν σχετίζονται με τις εσωτερικές διαδικασίες που σχετίζονται με την απασχόληση.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα πωλεί προσωπικά δεδομένα ούτε θα τα χρησιμοποιεί με τρόπο που αντίκειται στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και στη δεοντολογία.

Μπισκότα

Η ιστοσελίδα Home Nomad pc χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας για να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας σε επαναλαμβανόμενες επισκέψεις και μπορεί να περιέχει πληροφορίες όπως δεδομένα εγγραφής, προτιμήσεις χρήστη και ενεργοποίηση βασικών λειτουργιών του ιστότοπου. Το cookie μπορεί να μεταδίδει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας με σκοπό τον έλεγχο ταυτότητας ή την αναγνώριση του χρήστη. Ένα cookie δεν μπορεί να συλλέξει πληροφορίες από τον υπολογιστή του χρήστη ή να φέρει ιούς. Στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε όλα ή ορισμένα cookies. Κάνοντας κλικ στο «Καταλαβαίνω», θα συναινέσετε στα cookies μας – επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας σε πλήρη έκταση. Τα cookies θα χρησιμοποιούνται μέχρι να τα διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο ή να περιμένετε μέχρι να λήξουν.

Προστασία δεδομένων

Το Home Nomad pc λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία δεδομένων και έχει υιοθετήσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κλοπή, αποκάλυψη και καταστροφή από τρίτους. Το Home Nomad pc δεσμεύεται να κοινοποιεί οποιαδήποτε παραβίαση προσωπικών δεδομένων στο υποκείμενο των δεδομένων και στην Εποπτική Αρχή εντός 72 ωρών.

Τα δικαιώματα προστασίας σας

Θα θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι γνωρίζετε πλήρως όλα τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

-Δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπολογιστή Home Nomad αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων.

-Δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπολογιστή Home Nomad να διορθώσει οποιαδήποτε πληροφορία πιστεύετε ότι είναι ανακριβής. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπολογιστή Home Nomad να συμπληρώσει τις πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ελλιπείς.

-Δικαίωμα διαγραφής – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπολογιστή Home Nomad να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

-Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Home Nomad pc να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

-Δικαίωμα αντίρρησης – Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με δημιουργία προφίλ ή παραβίαση συμφερόντων, δικαιωμάτων ή ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν κάνετε ένα αίτημα, έχουμε ένα μήνα για να σας απαντήσουμε. Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο email μας: info@home-nomad.com

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εθνική σας αρχή προστασίας δεδομένων ή στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (HDPA). Τα στοιχεία επικοινωνίας για το HDPA είναι τα ακόλουθα:

Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Complaints@dpa.gr

www.dpa.gr

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου είναι υπό τακτική αναθεώρηση και τυχόν ενημερώσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Home Nomad. Ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2023.